แผนการจัดกิจกรรม

แผนการจัดกิจกรรม Coffee Inspiration จุดฝันจากต้นกาแฟสู่ปลายน้ำ
ผ่านกระบวนการ Active Learning ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มกิจกรรมบูรณาการ วิชาการงานอาชีพ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาษาอังกฤษ โรงเรียนเวียงผาวิทยา อ.แม่สรวย  จ.เชียงราย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

เอกสารไฟล์ Word

เอกสารไฟล์ PDF